Poniedziałek, 30 marca 2015 roku

UCHWAŁA  Nr XXXVI/268/2013

RADY  POWIATU  RADOMSZCZAŃSKIEGO

 

z dnia 24 czerwca 2013r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku Szpitala Powiatowego w Radomsku za rok 2012.

 

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 ) i art.53 ust.1 ustawy dnia 29 września 1994 o rachunkowości                        ( t.j.  Dz.U. z  2013r.  poz. 330 ) oraz art. 58 i art.121 ust.1 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.          o działalności leczniczej ( t.j.Dz.U. z 2013r., poz.217 ) Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2012 Szpitala Powiatowego                     w Radomsku składające się z:

     - załącznika Nr 1  -  opinii niezależnego biegłego rewidenta,

     - załącznika Nr 2  -  wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2012r.,

     - załącznika Nr 3  -  bilansu,

      - załącznika Nr 4  -  rachunku zysków i strat,

      - załącznika Nr 5  -  zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

      - załącznika Nr 6  -  rachunek przepływów pieniężnych,

   - załącznika Nr 7  -  dodatkowych informacji i objaśnień.

zamykające się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 11 049 829,91zł                 i rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk netto w kwocie 32 509,65zł, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zatwierdza się podział zysku netto za rok 2012 Szpitala Powiatowego w Radomsku            w wysokości 32 509,65zł, przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych, zgodnie              z uchwałą Nr 8/2013 Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Radomsku z dnia 18 czerwca 2013r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

   § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego.

 

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   data publikacji: 02.09.2013 08:33:16   opublikował: Dariusz Staszczyk    wytworzył: Urszula Borowiecka